PL PL

ŚRODOWISKO NATURALNE

W celu spełnienia wymagań przepisów ochrony środowiska oraz decyzji środowiskowych, niezbędne jest sporządzenie właściwego opracowania zgodnego z wymaganiami prawa przez osoby posiadające kwalifikacje określone w tych wymaganiach.

Zakres naszych usług:


Badania:Analizy i ekspertyzy na życzenie Klienta związane z ochroną środowiska, na przykład na potrzeby certyfikacji BREEM (w tym dobór przegród akustycznych oraz badanie skuteczności zastosowanych przegród akustycznych) czy też skuteczność ekranów akustycznych. Analizy przed i porealizacyjne dotyczą wykonywanych inwestycji i ich wpływu na środowisko. Na potrzeby analiz wykonujemy obliczenia, korzystając z własnego licencjonowanego oprogramowania IMMI firmy Woelfel oraz badania realizowane przez nasze akredytowane laboratorium. Karta stanowi załącznik do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej i zawiera niezbędne dane o których mowa w ustawie o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie. Raport jest dokumentem, na podstawie którego wydawana jest przez Organ decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji. Prognoza jest sporządzana obowiązkowo do każdego projektu planu miejscowego a konieczność jej sporządzania wynika z Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie. Przegląd ekologiczny to szczegółowe opracowanie określające, czy i w jakim zakresie są przestrzegane zasady i przepisy ochrony środowiska związane z aktywnością gospodarczą.

Nasze realizacje