PL PL

LABORATORIUM

Zgodnie z Prawem Ochrony Środowiska prowadzący instalację oraz użytkownik urządzenia są obowiązani zapewnić wykonanie pomiarów wielkości emisji lub innych warunków korzystania ze środowiska przez akredytowane laboratorium

Zakres naszych badań:Zgodnie z Kodeksu Pracy oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy pracodawca zobowiązany jest do przeprowadzania na swój koszt badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia a takie badania i pomiary wykonują wyłącznie laboratoria akredytowane.

Zakres naszych badań:Nasze realizacje